scrollTop top
Amerikaans president Donald Trump

Waarom herverkiezing Trump rampzalig op de schaal van millennia zal zijn voor klimaat

Rampzalig op de schaal van millennia: dat is volgens klimaatwetenschappers de uitkomst van een tweede termijn voor Trump als president. Als hij wordt herverkozen, zal dat leiden tot onomkeerbare veranderingen in het klimaat die de kwaliteit van leven van elke volgende generatie mensen zullen aantasten. Dat klinkt misschien als overdrijving, maar het is niet bijzonder controversieel onder degenen die Trumps staat van dienst op het gebied van energiebeleid en klimaatverandering hebben gevolgd.

We weten uit het meest recente IPCC-rapport van de Verenigde naties dat de klimaatdoelstelling die door landen is overeengekomen – niet meer dan 2 graden Celsius stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde – helemaal geen ‘veilige’ drempel is. Van 1,5 graad (de doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs) naar 2 graden gaan, betekent veel meer hittegolven, bosbranden, mislukte oogsten, migraties en vroegtijdige sterfgevallen.

We weten dat elke fractie van een graad voorbij die 2 graden opwarming exponentieel al die zaken erger zal maken, plus dat er een toenemend risico is om omslagpunten te bereiken die verdere opwarming nog zullen accelereren.

Het is inmiddels een cliché om de komende Amerikaanse presidentsverkiezingen de belangrijkste ooit in de VS te noemen. Vanuit het perspectief van de menselijke soort als geheel is het misschien tout court wel de belangrijkste verkiezing ooit.

Om het streefcijfer van 1,5 graden te halen, zou de wereld haar uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 50 procent moeten verminderen en tegen 2050 tot nul moeten herleiden. Om dat klaar te krijgen, zou de industriële mobilisatie onmiddellijk moeten beginnen. Er is geen tijd meer voor uitstel; dit is het laatste decennium waarin de mensheid nog enige kans heeft om de opwarming binnen leefbare perken te houden.

Het is buitengewoon onwaarschijnlijk dat de rest van de wereld zich zal kunnen organiseren om dat doel te bereiken zonder Amerikaans leiderschap.

Klimaatbeleid is ingewikkeld, maar uiteindelijk komt het erop aan om alles wat op fossiele brandstoffen draait te vervangen door koolstofvrije alternatieven. De regering-Trump heeft net het omgekeerde voor ogen. Alles wat ze sinds haar aantreden heeft gedaan, weerspiegelt een vastberaden ijver om de fossiele-brandstofindustrieën te bevrijden van wettelijke beperkingen en deze te subsidiëren via overheidsbeleid.

Amerikaans president Donald Trump

De koolstofemissies in de VS zijn weliswaar gedaald, met ongeveer 12 procent sinds 2004. Dat is bijna volledig te wijten aan de marktgedreven daling van het gebruik van steenkool in de elektriciteitssector, een trend die volgens analisten zal aanhouden. Maar het is op zichzelf niet genoeg om de uitstoot snel genoeg te verminderen om op schema te blijven voor netto nul in 2050. Het komt zelfs niet in de buurt.

Nog eens vier jaar Trump, gesteund door een Republikeinse Senaat, zal een zware rem betekenen voor de wereldwijde inspanningen om koolstof te beheersen. De vooruitgang op het gebied van decarbonisatie zal in de VS vertragen, en het voorbeeld dat Amerika geeft, zal ook de voortgang van andere landen vertragen. Het zal een verschil veroorzaken dat eeuwenlang impact gaat hebben.

Het belang van rechters

In zijn eerste termijn heeft Trump meer dan honderd milieuvoorschriften en -wetten geblokkeerd, verzwakt of teruggedraaid. Daarbij elimineerde hij vrijwel alle stappen die Obama heeft genomen om de klimaatverandering aan te pakken, van het Clean Power Plan voor de elektriciteitssector tot strengere brandstofbesparingsnormen voor transport, emissienormen voor methaan voor olie- en gasactiviteiten tot energie-efficiëntienormen voor gloeilampen.

Veel van de regelwijzigingen die door zijn instanties zijn doorgevoerd, werden door rechtbanken afgewezen omdat ze gehaast en slordig zijn. Maar bij een herverkiezing zullen de agentschappen van Trump meer tijd hebben om ze juridisch wél waterdicht te maken.

Cory Wilson, een van de vele door president Donald Trump aangestelde rechters.
Cory Wilson, een van de vele door president Donald Trump aangestelde rechters.

Ze zullen ook ingediend worden bij een groeiend leger door Trump aangestelde federale rechters. En als federale rechters bezwaar maken, kan de administratie in beroep gaan bij het Hooggerechtshof, waar Trump vrijwel zeker de gelegenheid zal hebben gehad om een ​​paar rechters te vervangen. Met een stevige 6-3 of 7-2 meerderheid in het Supreme Court, zal vrijwel alles wat de administratie wil, uiteindelijk worden goedgekeurd.

Onder Trump heeft de Senaat die in handen is van zijn Republikeinen al 200 federale rechters benoemd, bijna een kwart van het totale aantal. Als de Senaat Republikeins blijft, zou de komende vier jaar de helft van de federale rechters door Trump aangesteld kunnen zijn. Dat zou waarschijnlijk een snelle terugkeer betekenen naar de jurisprudentie van vóór de New Deal, waardoor het bereik van fundamentele milieuwetten radicaal zou worden beperkt.

EPA gemuilkorfd

Afgezien van alle regels die de Trump-administratie ongedaan heeft gemaakt, heeft ze ook een aantal wijzigingen doorgevoerd in de procedures van overheidsinstanties die bezig zijn met natuurbehoud en het toezien op milieuwetten. Die wijzigingen zullen het moeilijker maken om in de toekomst te reguleren.

Andrew R. Wheeler, voorzitter van het EPA
Andrew R. Wheeler, voorzitter van het EPA.

Het EPA (Environmental Protection Agency, het federale agentschap van de Verenigde Staten dat belast is met de bescherming van de volksgezondheid en de bescherming van het milieu) is gemuilkorfd door Trump. De voorzitter van het in se onafhankelijke bureau wordt benoemd door de Amerikaanse president. En de door Trump geïnstalleerde Andrew R. Wheeler verloor geen tijd om van de EPA een tandloze tijger te maken.

De regering-Trump probeert ook de status van Californië onder de Clean Air Act in te trekken, waardoor de staat zijn eigen (doorgaans ambitieuzere) emissienormen kan vaststellen. Als dat lukt, zou het niet alleen de normen van Californië saboteren, maar ook die van de 13 staten die ze hebben geadopteerd.

Die staten worden sowieso al geviseerd – ze worden uitgehongerd door een flinke besparing in de federale financiering, wat betekent dat enorme bezuinigingen onvermijdelijk leiden tot een verslechtering van de handhaving van het milieu en investeringen in schonere energie.

Als de Senaat Republikeins blijft, zou de komende vier jaar de helft van de federale rechters door Trump aangesteld kunnen zijn. Dat zou waarschijnlijk een snelle terugkeer betekenen naar de jurisprudentie van vóór de New Deal, waardoor het bereik van fundamentele milieuwetten radicaal zou worden beperkt.

Paris, nevermore

Een tweede Trump-termijn zal vrijwel zeker ook een hernieuwde impuls betekenen voor meer offshore olie- en gasboringen, voortbouwend op de recente opening van de Arctic National Wildlife Refuge. Een plan om vrijwel alle kustwateren van het land open te stellen voor boren naar fossiele brandstof, werd vorig jaar on hold gezet na pushbacks van lokale rechtbanken en kustgemeenschappen, maar het lijkt onafwendbaar mocht Trump herverkozen worden.

Het promoten van fossiele brandstoffen is trouwens een van de weinige consistente thema’s van het buitenlands beleid van Trump. Hij kondigde al vroeg aan dat de VS zich zouden terugtrekken uit het klimaatakkoord van Parijs. (Dat besluit wordt van kracht op 5 november.) Hoewel sommige stafmedewerkers van het State Department nog steeds internationale klimaatbijeenkomsten bijwonen en deelnemen aan dialogen op lager niveau, zijn er geen tekenen van hernieuwde deelname.

Amerikaans president Donald Trump

In een tweede termijn is het onwaarschijnlijk dat Trump zich weer bij Parijs zal voegen; hij zal de VS veel eerder volledig uit het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering verwijderen. Het is een open vraag of het raamwerk van Parijs dat überhaupt zou kunnen overleven. In plaats daarvan probeert Trump de olieprijzen te beheersen door deals te sluiten met kartels, andere landen te onder druk te zetten om Amerikaanse olie te kopen en bijvoorbeeld vloeibaar aardgas naar India te exporteren.

Binnenlands terrorisme

Al de hierboven opgesomde dingen zijn slechts een klein deel van de schade die Trump heeft aangericht aan de vooruitgang op het gebied van klimaat en energie tussen federale agentschappen en internationale overeenkomsten. Er zijn tal van andere voorbeelden om aan te halen, waaronder zijn geliefde handelsoorlogen, die hij ongetwijfeld in een tweede termijn zal uitbreiden.

Uit een recente analyse bleek dat zijn tarieven op in het buitenland gefabriceerde zonnepanelen tot nu toe 62.000 banen in die sector hebben gekost en hebben verhinderd dat 10,5 gigawatt aan nieuwe zonne-energie online kwam.

De schade die Trump veroorzaakt aan het klimaat is niet zoals de schade die hij toebrengt aan het Amerikaanse immigratiesysteem of de gezondheidszorg. Ze kan niet ongedaan worden gemaakt. Ze kan niet worden gerepareerd.

Ook niet onbelangrijk is dat nu al de mogelijkheid van burgers om tegen al die dingen te protesteren aan banden wordt gelegd. Veel Amerikaanse staten hebben wetten aangenomen die de reikwijdte en strengere straffen voor direct activisme vergroten en het steeds vaker definiëren als ‘binnenlands terrorisme’.

Trumps gebruik van federale troepen om demonstranten in Portland te brutaliseren, is waarschijnlijk een vooruitblik op een veel uitgebreider optreden tegen burgerlijke ongehoorzaamheid in een tweede termijn. Sommige milieugroeperingen voeren al serieuze discussies over hoe ze hun leden daarop kunnen voorbereiden.

Duizenden jaren

Als Trump de verkiezingen wint en Republikeinen de Senaat behouden, is elke hoop op een openbaar beleid om de VS snel koolstofarm te maken van tafel. De VS zullen actief de tegenovergestelde richting inslaan. En de gevolgen daarvan, net op dit moment, zullen hallucinant zijn.

In 2016 voorspelden 22 eminente wetenschappers al in een commentaarstuk in het wetenschappelijke tijdschrift Nature dit: ‘Beleidsbeslissingen die in de komende jaren worden genomen, zullen waarschijnlijk resulteren in veranderingen in het klimaatsysteem op aarde, gemeten in millennia in plaats van in menselijke levensduur, met bijbehorende sociaaleconomische en ecologische gevolgen die de risico’s en schade voor de samenleving en ecosystemen die voor de twintigste eeuw worden geprojecteerd, zullen verergeren. En die zich gedurende vele duizenden jaren zullen doen voelen.’

Amerikaans president Donald Trump

De schade die Trump veroorzaakt aan het klimaat is niet zoals de schade die hij toebrengt aan het Amerikaanse immigratiesysteem of de gezondheidszorg. Ze kan niet ongedaan worden gemaakt. Ze kan niet worden gerepareerd.

Veranderingen in het klimaat zijn, in alle opzichten, onomkeerbaar. Ze zullen door elke komende generatie worden ervaren. Het is inmiddels een cliché om de komende Amerikaanse presidentsverkiezingen de belangrijkste ooit in de VS te noemen. Vanuit het perspectief van de menselijke soort als geheel is het misschien tout court wel de belangrijkste verkiezing ooit.

Corona Virus Update

 • Wereld
 • Aantal
  besmettingen
  30.401.165
 • Aantal
  doden
  950.459
 • België
 • Aantal
  besmettingen
  99.649
 • Aantal
  doden
  9.937
Biden vs Trump
AMERIKAANSE VERKIEZINGEN
Volg het hier LIVE elke dag